Arxiu.

Criteris per als centres d'educació especial

24.04.2020 | 04:00

El Departament d'Educació ha establert en unes instruccions quins són els criteris per al desenvolupament de l'acció educativa i l'avaluació dels alumnes en els centres d'educació especial durant el període de confinament pel Covid19. Es tracta de centres diferents pel que fa a les etapes educatives, la diversitat en el perfil de l'alumnat, i els projectes o programes específics que desenvolupen. Aquests centres escolaritzen alumnat que requereix uns suports i mesures intensives per assolir les capacitats i competències del currículum educatiu. Per això, el seguiment emocional i personalitzat de l'alumnat amb necessitats educatives especials és especialment important en les circumstàncies actuals.

Els centres han d'establir vies de comunicació per mantenir la relació amb els alumnes, orientar-los i proposar activitats ajustades, i al mateix temps atendre les necessitats que puguin sorgir. Les instruccions preveuen que en l'oferta d'activitats es prioritzin les tasques globalitzades, amb enfocament competencial, i significatives. Al mateix temps, que estiguin ajustades al pla de suport individualitzat de cada alumne i a la seva situació.

També per garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat entre els alumnes, els centres han d'elaborar un pla per tal de poder arribar a tots ells, a través de diferents canals de comunicació, plataformes i recursos. Una comunicació que ha de permetre mantenir el contacte i el seguiment entre professorat, alumnat i famílies.