Consulta pública de l'ordenança de neteja

Consulta pública de l'ordenança de neteja

01.02.2021 | 22:12

La nova ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de Terrassa va fer ahir un pas més, amb l'obertura del període de consulta pública. En aquesta fase, que s'allargarà fins al pròxim 1 de març, els ciutadans, les entitats i les associacions poden expressar la seva opinió sobre els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva aprovació i els objectius de la norma. En aquest cas, les aportacions es poden recollir via la plataforma de participació http://participa.terrassa.cat. Amb aquest procés es dona compliment a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Revisió
L'actual ordenança va ser aprovada el desembre del 2003 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el 8 de gener del 2004. Es tracta, doncs, de revisar aquesta normativa, obrint un espai de debat per recollir noves aportacions i possibles solucions que permetran afrontar els reptes de futur. Així s'establiran les condicions per fer una gestió sostenible dels residus, un bon ús dels serveis municipals relacionats amb la seva prevenció i gestió, amb mesures per avançar cap a una reducció de la generació de residus i d'incrementar la recollida selectiva. El termini de consulta pública és d'un mes.

Amb la revisió i l'actualització d'aquesta ordenança es donarà compliment a les directives europees relatives a la reducció de determinats productes de plàstic al medi ambient, i també es donarà compliment al Pla local de prevenció i gestió de residus de Terrassa per al període 2018-2030. Aquest pla determina i planifica les actuacions de prevenció, reutilització i recollida selectiva dels residus municipals

Els objectius del pla local de residus són reduir la generació dels mateixos per tal que l'any 2030 hagi disminuït el pes de la generació per càpita de residus en un 10 per cent. Una altra de les metes -respecte a l'any 2018- és incrementar un mínim del 65 per cent la recollida selectiva a la ciutat. Entre les finalitats del pla també hi ha reduir el nivell de residus impropis en la fracció orgànica per sota del 10 per cent; i en els envasos lleugers, per sota del 20 per cent.

Un altre dels objectius del text és promoure sistemes de recollida que facilitin la corresponsabilitat dels usuaris i permetin el control del lliurament dels residus. A més, el document fixa dotar de recursos econòmics suficients a l'empresa pública perquè pugui implementar les millores i les actuacions previstes en el pla.

El text també pretén assolir la cobertura del cost del servei amb la implantació de mesures que tinguin en compte el pagament per generació, incentivin la prevenció de residus, a més de la recollida selectiva, entre altres aspectes.