Les desplaçaments, sempre que es pugui, han d'evitar mitjans compartits.
La crisi del coronavirus

La guia de bones pràctiques per tornar a treballar

11.04.2020 | 19:26

El Govern d'Espanya ha publicat aquest cap de setmana una guia de bones pràctiques contra la Covid-19 pe als treballadors que tornin a la seva activitat a partir de dimarts a Catalunya i a partir de dilluns a la resta del país. El document recull una sèrie de recomanacions per a prevenir els contagis als llocs de treball per a aquelles persones que no puguin teletreballar.
L'essència de la guia se centra a mantenir la distància de seguretat i extremar la higiene.

- Si es presenta simptomatologia o s'hagués tingut contacte amb persones afectades pel virus, la recomanació és no anar a treballar fins la confirmació que no hi hagi risc per a un mateix i per als demés.

- No han d'anar a treballar persones especialment vulnerables per qüestions d'edat, per estar embarassades o pertànyer a grups de risc per patir afeccions mèdiques. A efectes laborals es considerarà una situació assimilada a l'accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

- Es recomana els desplaçaments a la feina evitant els mitjans que no suposin l'agrupament amb més persones, garantint la distància interpersonal de dos metres.

- Si anem a la feina en turisme o VTC, s'han d'extremar les mesures de neteja i evitar que viatgi més d'una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.

- En els viatges en autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal entre viatgers i utilitzar mascareta higiènica, no mèdica.

- Al centre de treballa, les tasques, entrades i sortides s'han de planificar perquè els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal recomanada, d'aproximadament dos metres.

- A la feina també s'han de mantenir les distàncies a les zones comunes i evitar les aglomeracions de personal. La reincorporació a la normalitat d'aquelles activitats que comportin risc d'aglomeració, s'han de produir en últim lloc.

- A empreses o establiments oberts al públic, s'hauran d'implementar mesures per minimitzar el contacte entre persones treballadores i públic com:
* L'aforament màxim haurà de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal.
* Quan sigui possible s'habilitaran mecanismes de control d'accés a les entrades.
* Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal.
* L'empresa facilitarà equips de protecció individual quan els riscos no puguin evitar-se o no es puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o procediments d'organització del treball.
* Els equips de protecció individual seran adequats a les activitats o treballs a desenvolupar.

- Quan l'espai no permeti mantenir la distància interpersonal als torns ordinaris, es procurarà escalonar els horaris de treball en la mesura del possible.

- Es recomana facilitar el teletreball i les reunions per videoconferència.

- No es necessari usar la mascareta durant la jornada laboral, si el tipus de treballa no ho requereix i si es manté la distància de seguretat.

- S'informarà al personal de les recomanacions sanitàries que s'han de seguir de forma individual i es proveirà dels productes d'higiene necessaris com sabó, solucions hidroalcohòliques i mocadors d'un sol us.

- S'han de portar a terme diàriament tasques d'higienització reforçada amb productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a desinfectar.

- Les empreses s'han de proveir de material de protecció, especialment guants i mascaretes i s'han d'adoptar mesures especials per evitar el contagi en treballadors especialment vulnerables o sensibles com majors de 65 anys, embarassades, persones que pateixin malalties cardiovasculars, pulmonars cròniques, càncer o immunodepressores o diabetis.

- Les empreses hauran de facilitar, a través dels serveis de prevenció de riscos laborals el teletreball o unes condicions de treball de baix risc. De no ser possible, els empleats podran sol·licitar una valoració del seu facultatiu d'atenció primària.

- S'aconsella un pla de contingència identificant el ris d'exposició al virus de les diferents activitats.

- Es recomana evitar salutacions properes, compartir equips.

- S'ha d'evitar tocar-se ulls, nas i boca i es recomana el rentat de mans amb aigua i sabó durant al menys 40 segons o amb solució hidroalcohòlica.

- En cas de tossir o esternudar es recomana fer-ho sobre la part interna del colze o sobre un mocador d'un sol us.

- S'aconsella la ventilació periòdica de les instal·lacions laborals, almenys de forma diària i per un espai mínim de cinc minuts.

- La gestió de residus ordinaris continuarà realitzant-se de la forma habitual, respectant els protocols de separació de residus.

- Tot el material d'higiene personal (mascaretes, guants etcètera) s'ha de depositar a la fracció "resta".

- Al tornar a casa del centre de treballa, els treballadors han de mantenir les distàncies i les mesures d'higiene, sobretot si conviuen amb persones de risc.