Els treballadors dels sectors considerats essencials han de portar un certificat de la seva empresa.
La crisi del coronavirus

Model de declaració del BOE per als treballadors

31.03.2020 | 14:14

Aquest és el model de declaració responsable que ha publicat el Govern al Bolentín Oficial del Estado (BOE) i que els treballadors per compte aliè han de portar quan no s'han d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020. L'hem traduït al català:


En/Na ________________________________, amb DNI ___________________, actuant com a representant de l'empresa __________________________ (NIF:_____________).

Dades de contacte de l'empresa:
– Domicili: _______________________________________
– Telèfon: _______________________________________
– Correu electrònic: _______________________________

Declara responsablement:
Que EN/NA ___________________________ amb DNI _____________________ és treballador/a d'aquesta empresa y reuneix les condicions par no acollir-se al permís retribuït recuperable establert al Reial Decret-llei 10/2020.

Per a que consti als efectes oportuns de facilitar els trajectes necessaris entre el seu la seva residencia i el seu lloc de treball.
A ________________________, a ____de ____________de 2020.

Signat: ________________________