La campanya de la declaració de renda comença demà i arribarà, si no hi ha novetats, fins al mes de juny.

COMENÇA LA CAMPANYA DE LA RENDA. Canvien els terminis pel coronavirus?

31.03.2020 | 15:04

Demà, dia 1 d'abril comença la campanya de la Renda. La pandèmia del coronavirus, de moment no afecta a les nostres declaracions. Una vegada més intentarem respondre als dubtes habituals que la campanya de la renda genera als contribuents amb l'ajuda de Benja Anglès, professor de Dret Financer i Tributari dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Grup d'Investigació de Fiscalitat, Empresa i Relacions Laborals Taxlabor.

1. Amb la situació actual deguda al coronavirus Covid-19, s'ampliarà el termini per presentar la declaració?

Malgrat les mesures decretades pel Govern per a lluitar contra la pandèmia  del coronavirus, entre les quals es troba la suspensió dels terminis tributaris, pel moment les obligacions de presentar i autoliquidar els impostos en els terminis legals habituals continuen vigents. De manera que, si no es produeix un canvi d'última hora, demà comença la campanya de la Renda 2019, el termini de la qual es perllongarà durant els mesos d'abril, maig i juny.

El primer consell seria que, aquells als quals hagin de retornar s'afanyin a presentar les seves declaracions i puguin cobrar al més aviat possible, mentre que, els que hagin de pagar, millor apurar el termini de presentació i sol·licitar el fraccionament en dos terminis sense interessos.


2. Si presento la declaració de la renda quan s'obri el termini, m'ingressaran abans la devolució en cas que surti a retornar?

Si el resultat de la declaració és a retornar, la data de presentació pot influir en la data d'ingrés dels diners, de manera que com més puntuals siguem a presentar-la més probable serà que cobrem abans, explica Anglès. No obstant això, no sempre és així. Sobretot, en aquells casos en els quals alguna de les dades declarades ha de contrastar-se amb tercers com a lloguers, compravendes, etc., o si Hisenda decideix revisar la nostra declaració.


3. Quan tinc dos pagadors en un mateix any, em sortirà sempre la declaració de la renda a pagar?

Segurament sí, atès que l'impost és progressiu, la qual cosa vol dir que a major salari major és el tipus impositiu. En el cas de tenir dos pagadors durant l'any, és a dir, dos salaris, les retencions practicades a cadascun d'ells només tenen en compte el total anual de cada salari. No obstant això, quan presentem la declaració amb la suma dels dos salaris el tipus impositiu resultant és major, de manera que els lliuraments a compte de les retencions són habitualment insuficients i el resultat de la declaració sol sortir a pagar.

A més, l'obligació de declarar a partir dels 22.000 euros anuals d'ingressos es refereix a quan hi ha un únic pagador. En el cas de tenir dos o més pagadors, el límit baixa als 12.000 euros anuals quan la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros anuals. 


4. Si em vaig quedar en atur a meitat d'any, haig de presentar la renda?

Si la situació d'atur implica el cobrament de la corresponent prestació per desocupació i se superen els límits d'ingressos anuals que obliguen a declarar, efectivament s'haurà de presentar la declaració. A més, molt probablement aquesta resultarà a pagar perquè aquestes prestacions no estan subjectes a retenció, de manera que tindrem dos pagadors i les quantitats retingudes a compte durant l'any no hauran estat suficients. 


5. És preferible no fer la declaració de la renda si no he arribat a cobrar el mínim a partir del qual és obligatori presentar-la? 

La resposta que sempre és convenient fer la simulació del càlcul per a prendre aquesta decisió, «ja que el resultat podria ser a retornar i, fins i tot no estant obligat a declarar, es pot presentar la declaració per a no perdre aquests diners». 


6. S'ha de pagar pel lloguer?

Si som llogaters, hem de declarar les dades de l'immoble i de l'import anual del lloguer, ja que Hisenda compararà les nostres dades amb els declarats pels propietaris per a detectar discrepàncies. A més, en algunes comunitats autònomes existeixen deduccions pel lloguer de l'habitatge habitual, de manera que hem de comprovar si existeixen en el nostre cas i aplicar-les. 

En canvi, si som propietaris d'un immoble i el tenim en lloguer, estem obligats a declarar els rendiments percebuts de manera expressa, ja que Hisenda desconeix aquesta informació. En tot cas, a més de declarar l'import anual dels lloguers que ingressem, també podem declarar i deduir les despeses associades al contracte de lloguer «com els tributs de l'immoble, les despeses d'administració, les assegurances o els interessos de les hipoteques en el seu cas», assenyala Anglès.  


7. Si sol·licito l'esborrany, he de presentar la declaració de la renda?

No hi ha cap obligació, per això sempre s'ha de sol·licitar l'esborrany i comprovar el resultat de la declaració, explica Anglès. D'aquesta manera, en el cas que resulti a retornar, podrem sol·licitar la devolució malgrat no estar obligats a presentar la declaració. 

A més, en el cas que l'esborrany contingui errades, hem de corregir-los. Precisament, aquest és l'objectiu de l'esborrany, donar l'oportunitat als contribuents de comprovar les dades que té Hisenda i afegir o corregir la informació segons sigui el cas. Així mateix, afegeix que hem de ser conscients que, una vegada presentada la declaració, som els únics responsables de les dades comunicades, i, si posteriorment es detecta un error o omissió en aquests, podríem incórrer en una infracció tributària i rebre una sanció per això.


8. Si crec que a Hisenda no li consta un immoble de la meva propietat en el seu registre de dades, és millor deixar-lo així?

Mai. Qualsevol fallada o omissió que contingui l'esborrany hem d'esmenar-lo, assenyala el professor de la UOC. La raó és que el fet que falti una dada en un esborrany o que estigui equivocat no vol dir que Hisenda no tingui mitjans per a esbrinar-lo i rectificar posteriorment la declaració. De fet, Hisenda té quatre anys per a revisar les declaracions, de manera que pot esmenar qualsevol errada o omissió i fer liquidacions complementàries i, fins i tot, incoar procediments sancionadors.


9. És sempre preferible fer la declaració de la renda conjunta si viu en parella?

En el cas dels matrimonis, sempre s'ha de calcular i comparar el resultat de la declaració de tots dos cònjuges de manera individual i conjunta per a saber quina és la més favorable. Normalment, resulta més favorable la declaració conjunta quan un dels dos cònjuges no té rendiments, mentre que sol resultar més favorable la individual quan tots dos cònjuges treballen, ja que la suma de les retencions practicades a cadascun resultaria insuficient perquè augmentaria el tipus impositiu en ajuntar els dos salaris. Les parelles de fet no poden presentar una declaració conjunta dels dos membres de la parella, només els matrimonis. 


10. Què passa si no pago?

Si no ingressem en termini la quota de l'impost, Hisenda ens reclamarà el seu cobrament en via executiva, la qual cosa significa afegir-li el pagament de recàrrecs (del 5% al 20% del deute) i interessos de demora, que aniran en augment a mesura que transcorri el temps de l'impagament.

El professor Anglès recorda que, quan la declaració resulti a pagar, «és possible fraccionar el pagament de la quota en dos terminis sense que s'apliquin interessos de demora». El primer pagament correspondrà al 60% de la quota a ingressar i es farà mitjançant transferència bancària a partir de la data de presentació de la declaració, mentre que el 40% restant s'abonarà mitjançant domiciliació a principis del mes de novembre.