Els forns, com tot el sector alimentari, mantindran la seva activitat.
La crisi del coronavirus

La llista definitiva de serveis essencials

31.03.2020 | 17:35

Mitja hora abans de la mitja nit es va fer públic al BOE el decret que endureix la declaració de l'estat d'alarma. Existia una certa confusió respecte al que es considera servei essencial. En el seu moment, al Reial Decret del 14 de març es van suspendre activitats com locals i establiments minoristes i es van considerar essencials. Les especificacions que es van fer públiques a darrera hora del dia d'ahir van ser les següents:
1. Abastament. Treballadors d'activitats que participen a la cadena d'abastament del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens i serveis de primera necessitat com són aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre producte necessari per a la protecció de la salut).

2. Hostaleria i restauració. Només els que mantinguin serveis de lliurament a domicili.

3. Sanitat. Serveis en la cadena de producció i distribució de bens, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altre material sanitari.

4. Indústria per a serveis essencials. Activitats imprescindibles per al manteniment de la industria manufacturera com subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides a l'annex del decret.

5. Transport. De persones i mercaderies que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma.

6. Institució penitenciàries, protecció civil i seguretat. Empreses que presten serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, de tràfic i seguretat vial; empreses de seguretat privada que presten serveis a transports, resposta davant d'alarmes, de ronda o vigilància discontínua i serveis de seguretat per a serveis essencials i l'abastament a la població.

7. Forces armades. Empreses de manteniment de material i equips de les forces armades.

8. Serveis sanitaris i assistència. Centres, serveis i establiments sanitaris, persones que atenen gen gran, menors, persones dependents o persones amb discapacitat i les persones que treballin a empreses, centres de I+D+I i biotecnològics i vinculats al Covid-19.

9. Atenció sanitària a animals. Centres serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.

10. Mitjans de comunicació. Serveis i punts de venda de premsa, mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així como la seva impressió o distribució.

11. Finances. Empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, assegurances i d'inversió per a la prestació dels serveis que siguin indispensables.

12. Telecomunicacions i informàtica. Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes e instal·lacions que els sostenen i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament.

13. Violència de gènere. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

14. Actors jurídics. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a les actuacions processals no suspeses.

15. Gestories i assessories. Serveis a despatxos i assessories legals, gestories, administratives i de graduats socials i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents.

16. Notaries i registres. Serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de seguretat Jurídic i Fe Pública.

17. Neteja, averies i vigilància. Serveis de neteja, manteniment, reparació d'averies urgents i vigilància, així com les que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos; recollida i tractament d'aigües residuals, activitats i descontaminació i altres serveis de gestió de residus i el seu transport.

18. Immigrants. Centres d'acollida de refugiats i centres d'estança temporal d'immigrants (CIE).

19. Aigua. Activitats d'abastament, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.

20. Serveis meteorològics. De predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
21. Servei postal. Servi postal universal amb l'objectiu de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament.

22. Importació i logística sanitària. Sectors o subsectors que participen a la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzemament i trànsit duaner.

23. Comerç on-line. Distribució i lliurament de productes adquirits en comerç per internet, telefònic o per correspondència.