Les mesures respecte de la guarda i custòdia dels menors s'han de respectar.
La crisi del coronavirus

Els divorciats han de respectar les mesures respecte dels fills

28.03.2020 | 18:06

Després de certa confusió inicial respecte de com s'han de complir les sentències judicials quant a mesures de divorci relaciones amb els fills, sembla que s'imposa la línia de que s'han de complir les sentències i per tant, les mesures relacionades amb la guarda i custòdia. Els jutges de família de Barcelona han estat aquesta setmana més explícits en un acord al que diuen textualment: "El RD 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma no legitima a l'incompliment de resolucions judicials. Per tant, s'han de portar a terme i complir tots els sistemes de guarda, custodia, visites i comunicacions fixades a les resolucions judicials vigents".

De la mateixa manera, els progenitors, han d'observar les normes de les autoritats governatives i sanitàries als efectes d'evitar la propagació del contagi, procurant " un exercici responsable de la potestat parental i assolint els majors acords possible" tenint en compte l'excepcionalitat del moment.

Si algun dels progenitors presenta símptomes de contagi o ha donat positiu, en interès dels fills menors, i per evitar la propagació de la malaltia, es preferible que la guarda i custòdia la ostenti l'altre progenitor, suspenent provisionalment les mesures acordades per causa de força major.
Els jutges terrassencs no s'han manifestat de forma particular, però han adoptat els acords dels seus companys de Barcelona.