Alguns aspectes a tenir en compte

11.02.2018 | 04:00

Per al segon cicle d´educació infantil, l´educació primària, ESO i batxillerat s´apliquen els següents criteris generals, segons exposa el Departament d´Ensenyament. Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o els pares o tutors hi treballen: 40 punts. Per proximitat del domicili o del lloc de treballa al centre sol€licitat en primer lloc (només una opció) 30 punts; lloc de treball: 20;domicili al mateix municipi, 10 punts; i si els pares o tutors reben la renda mínima d´inserció: 10 punts. Una altra qüestió a considerar és una discapacitat igual o superior al 33% de l´alumne o familiar de primer grau (10 punts). Val a dir que al batxillerat també es té en compte la nota mitjana. Quants als criteris complementaris, per familia nombrosa o monoparental, 15 punts; si l´alumne té una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts. A més, si els pares, tutors o germans han estat escorlaritzats en ensentaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts. A més, també es tenen en compte uns criteris específics, entre els que es troba el criteri específic de prioritat, que indica que tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook