Dossier

FP: A la recerca d´un ofici en un futur ple de possibilitats

02.05.2016 | 04:00
La FP fa que els estudiants aprenguin un ofici amb totes les garanties.
La FP fa que els estudiants aprenguin un ofici amb totes les garanties.

La FP és el nivell educatiu que prepara els alumnes per a una activitat professional i els capacita per al desenvolupament qualificat de les diferents professions. El principal objectiu de la Formació Profssional dintre del sistema educatiu és preparar els estudiants per a l’activitat en un camp professional i facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que puguin produir-se durant la seva vida.
Es tracta, doncs, d’uns ensenyaments que persegueixen que els alumnes adquireixin unes determinades capacitats que els permetin, d’una banda, desenvolupar la competència general corresponent a la qualificació relacionada amb els estudis realitzats i, d‘altra, comprendre l’organització i les característiques del sector productiu corresponent, així com els mecanismes d’inserció professional.
Amb els cicles formatius es pretén també que els alumnes aprenguin per si mateixos i treballin en equip, així com en la prevenció de conflictes i en la seva resolució pacífica en tots els àmbits de la vida pesonal, familiar i social. Hi ha dos propòsits més a destacar en aquesta disciplina educativa: que els alumnes treballin en condicions de seguretat i salut, aprenent aspectes de la prevenció dels possibles riscos derivats del treball, i que afiancin l’esperit emprenedor en les seves iniciatives professionals.

Un nivell d'aprenentatge
Així, els títols de Formació Professional són l’instrument per acreditar les qualificacions i competències pròpies de cadascun d’ells i assegurar un nivell formatiu. Obtenir un títol de FP significa, doncs, l’acreditació suficient de tenir la formació adequada per merèixer la qualificació professional i possibilitar una òptima inserció laboral.
Quant a l’estructura general dels cicles formatius, es basa en una organització de caire modular, que ve marcada per unes àrees de coneixements, tant teòrics com pràctics, en funció dels diversos camps professionals. La durada és, apoximadament, de 2.000 hores repartides en dis cursos acadèmics. Inclouen un príode de formació pràctica als centres de treball, de caràcter obligatori, amb una durada de sobre unes 370 hores per cicle.
S’han establert dos nivells per als cicles formatius de FP, depenent de la qualitat professional prevista a la finalització dels corresponents estudis: cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.
Val a dir també, i com reflecteix la normativa catalana, que els títols de formació professional són els de tècnic i tècnic superior. Aquests, òbviament, acrediten “les qualificacions professionals, les unitats de competència que en constitueixen el referent i la formació que contenen, i tenen els efectes establerts en la legislació vigent, sense que les qualificacions professionals o les unitats de competència constitueixin cap regulació de l’exercici professional”.
Així, els ensenyaments de formació professional es componen, d’una banda, pels títols establerts pel Govern de l’Estat i, d’altra, pels títols propis establerts pel Govern de la Generalitat.

La inserció sociolaboral
El Consell de la Formació Professional de Terrassa, dintre de les seves línies de treball exposads al seu informe anual corresponent a 2015, es proposa fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent. Per tant, té com a objectius estratègics acompanyar als adolescents en les transicions educatives, col·laborar n iniciatives que previnguin l’abandonament escolar prematur i el seguiment dels Programes de Formació i Inserció (PFI) que s’imparteixen a Terrassa “vetllant per la seva adequació a les necessitats reals de l’entorn i seguiment d’altres programes, com ara Joves per l’Ocupació”. A més, el Consell de la FP col·labora n les accions formatives relacionades amb la FP de les escoles municipals.
Terrassa ha estat pionera en l’impuls dels estudis en coordinació amb les empreses. és el que es denomina com a formació professional dual. El seu nobjectiu és millorar la capacitat de les empreses a l’hora de disposar de persones qualificades per a les seves necessitats. Aquesta fomació combina l’aprenentatge a l’empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres educatius de FP i les empreses, en el marc del procés formatiu dels alumnes.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas