Dossier

L´abandonament escolar va de baixa

08.02.2016 | 04:21
Un altre problema que preocupa a les administracions educatives és l´absentisme escolar
Un altre problema que preocupa a les administracions educatives és l´absentisme escolar

L’abandonament escolar i l’absentisme són uns problemes educatius i també de caire social, perquè evidencien els conflictes que pateixen els adolescents en l’actualitat. Desigualtats econòmiques, culturals i socials aqueixen als joves en unes escoles que es troben davant d’un gran nombre de dilemes que, a més, no tenen una fàcil solució.
Les administracions comparteixen la preocupació de treballar a favor de l’èxit escolar, minimitzant així els efectes de l’absentisme i l’abandonament escolar. En un escenari com l’actual, on els resultats acadèmics indiquen que s’ha de continuar treballant per enfortir el sistema educatiu, solucionar aquests dos problemes ha esdevingut una prioritat, tant des d’una perspectiva educativa com política.
Per sort ja comencen a haver indicadors que mostren una millora en aquest camp. I és que la taxa d’abandonament educatiu primerenc a Espanya es troba, per primera vegada des que es tenen registres, per sota la barrera psicològica del 20 per cent. Tot i estar lluny encara del 15 per cent fixat per la Unió Europea per a l’any 2020, segons va declarar el ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo: “Anem en la bona direcció”, ha dit.
Donen també motius per ser optimistes les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents a 2015 i publicades a finals de gener, que mostren que només el 19,97 per cent dels joves entre 18 i 24 anys ha obtingut el titol d’Educació Secundaria Obligatoria (ESO) i no ha continuat estudiant ni batxillerat, ni Formació Professional ni cap altre tipus de disciplina. És el que tècnicament es coneix com abandonament educatiu primerenc i no s’ha de confondre amb fracàs escolar.
Es va, per tant, en la bona direcció. Si bé entre el 2000 i el 2008 el percentatge d’abandonament primerenc va anar creixent de manera més o menys constant, després va començar a baixar -coincidint amb l’inici de la crisi-. Al 2011 la taxa era del 26,3 per cent i al 2014 del 21,9 per cent. I en aquest passat 2015 la xifra s’ha reduït fins al 19,9 per cent. El descens per tant en aquesta legislatura ha estat de 6 punts, tot i que Espanya segueix encapçalant la llista de la UE i gairebé duplica la mitjana europea d’abandonament.
Si bé per el Govern espanyol això es deu en gran part a la Llei Orgànica per a la Millora Educativa (Lomce), aprovada al 2013, experts educatius i agents socials no coincideixen i asseveren que el descens es deu principalment a l’elevat índex d’atur.

Formació professional
Per als especialistes en educació és essencial apostar per la FP. El propi Ministeri d’Educació afirma que “un dels factors que ha contribuït al descens de la taxa d’abandonament escolar primerenc ha estat la posada en funcionament durant aquesta legsilatura de la FP dual”. Aquest és un sistema que va entrar en funcionament el curs 2012-2013 per combinar els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació. Actualment, té 20 mil alumnes matriculats en 789 centres i compta amb més de 5.660 empreses colaboradores.
Però segons opinen els especialistes, la FP és un sistema encara feble. Una afirmació amb la que coincideix el Ministeri, que reconeix que “cal intensificar la col·laboració i la parti cipació de les empreses” de manera que la formació “s’adapti de forma eficaç a les necessitats reals del sector productiu, el que afavorirá la inserció laboral dels alumnes”.

Absència injustificada
Un altre problema que preocupa a les administracions educatives és l’absentisme escolar. Aquest es defineix com l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en edat d’escolarització obligatoria.
Per donar-hi resposta, la Generalitat insisteix que no es pot focalitzar tota la responsabilitat en l’alumne com a problema, i que cal mirar l’entorn en el que es produeix, analitzant les causes de l’absentisme més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar prolongant-lo.
En aquest sentit, apunta que els centres educatius han d’establir, en el marc de la comissió de convivència, un espai de coordinació per al tractament de l’absentisme escolar on participaran professionals externs al centre. De la mateixa manera, també s’estableixen plans integrals d’intervenció lligats a projectes de millora d’estratègies metodologiques i organitzatives adreçades a facilitar l’objectiu de la reincorporació de l’alumnat a la seva dedicació habitual.
Aquesta normativa es basa tant en l’àmbit del centre educatiu com en el de les aules i també en el de l’entorn de l’alumne, aportant diverses pautes per sensibilitzar, informar, prevenir i passar a l’acció pel que fa a tots els agents implicats i que poden ajudar a corregir aquest problema.

Millorar el fracàs escolar
L’Associació Educativa i Formativa TBCLASS, de les Franqueses del Vallès, ha creat el projecte educatiu Millorem, que ha detectat els factors que impedeixen als alumnes de secundària aconseguir l’èxit escolar i proposa mesures que facilitin la millora de la seva educació. Algunes de les conclusions són:
Un estudiant desmotivat mostra menor interès per aprendre.
Cal fomentar l’esforç de l’alumne com a eina per assolir l’èxit.
Els alumnes mostren manca d’expectatives i confiança en el futur.
Cal explicar que hi ha una correlació entre el que s’apren i la realitat que es viu.
L’autoestima és clau.
Cal evitar els professors “miops”, que no veuen més enllà de la nota.
La familia és l’entorn on comença el procés educatiu. Per tant, ha de ser una prioritat per als pares.

Terrassa intensifica lalluita contra l'absentisme
El Consell Municipal de Terrassa vol reforçar la lluita contra l’absentisme escolar de cara al nou mandat 2015-2020. Així, impulsarà noves mesures centrades sobretot en accions preventives. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol actualitzar el protocol d’absentisme escolar amb l’objectiu de reforçar i sobretot agilitzar més els processos, conscienciar els centres educatius de la importància de derivar casos amb rapidesa i potenciar les actuacions preventives.
L’acció que du a terme el Consell Escolar ve motivada per la inquietud dels centres per la no assistència a classe de nens i adolescents. En el curs passat es van detectar 157 casos d’absència prolongada, dels quals 114 corresponien a alumnes de secundària, 34 a primaria i 9 a infantil. No obstant , és un número inferior al del curs anterior, quan se’n van comptabilitzar 194, la majoria dels quals tornaven a ser de secundaria (106).
Terrassa disposa d’un protocol sobre absentisme escolar, impulsat per la comissió d’absentisme que funciona des del 2002, que es va actualitzar el curs 2011/2012. Aquest estableix en quines situacions els centres educatius han de derivar els casos; quines han de ser les intervencions de l’Oficina Municipal d’Escolarització, la Policia Municipal, els serveis socials o els Equips d’Assessorament Psicopedagògic d’Ensenyament; com s’han de coordinar aquests; i quins són els criteris per portar un cas a la Fiscalia de Menors.
L’Ajuntament de Terrassa valora positivament els resultats de l’aplicació del protocol fins ara, però considera que s’ha de tornar a actualitzar potenciant tres àmbits: la rapidesa en els processos, la conscienciació dels centres i la prevenció. Els propers mesos, el servei municipal d’Educació i la comissió d’absentisme treballaran de cara a l’actualització d’aquest protocol.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook