Dossier

El procés de preinscripció escolar

08.02.2016 | 04:21
Aviat començarà el periode de preinscripció escolar
Aviat començarà el periode de preinscripció escolar

S´acosten les dates de la preinscripció escolar per al curs 2016-2017. L´Oficina Municipal d´Escolarització de Terrassa (OME) vetlla pel compliment de la legalitat del procés administratiu de l´alumnat de la ciutat. L´OME requereix una sèrie de tràmits per a la preinscripció a partir de les directrius de la Generalitat de Catalunya. Així, per formalitzar la preinscripció s´han de presentar diversos documents, com el llibre de família, el DNI de la persona que porti a terme la sol·licitud (el pare, la mare o el tutor legal del menor) i la targeta sanitària individual.
Quan s´ha superat aquesta primera fase de presentació dels documents que es demanen, es tindran en compte els criteris de prioritat per a l´ordenació de les sol·licituds. En concret, per al segon cicle d´educació infantil, l´educació primària, l´ESO i batxillerat, s´apliquen habitualment en primer lloc uns de generals, que són valorats amb una determinada puntuació. Per exemple, si hi ha germans matriculats al mateix centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa; la proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc; el domicili a l´àrea de proximitat de l´escola; o si es dóna el cas d´una discapacitat igual o superior al 33 per cent de l´alumne o d´un familiar de primer grau, entre altres.
Després també es tenen en compte uns criteris complementaris, com ara el fet de formar part d´una família nombrosa o monoparental; si l´alumne pateix una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic; i si el pare, mare, tutor legal o germà de l´alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats com a gratuïts i universals.
Posteriorment s´estableixen també uns criteris específics de prioritat, de tal manera que tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
I, finalment, a cada centre i a l´Oficina Municipal d´Escolarització es publicarà la llista dels estudiants que han resultat admesos. A partir d´aquí només restarà formalitzar la corresponent matrícula al nou centre escolar.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook