Trucs i remeis per una bona digestió

Trucs i remeis per una bona digestió

07.01.2020 | 10:21

Tres de cada quatre espanyols pa-teixen símptomes com inflama-ció d'estómac, cremors, indiges-tió o nàusees a conseqüència dels excessos comesos durant les fes-tes nadalenques. Aquests símpto-mes provocats per menjar més del compte poden arruïnar els dies de festa. Per això és important inten-tar prendre consciència i comba-tre'ls per poder gaudir del Nadal sense problemes de salut digestiva. Nutritienda.com dóna les pau-tes per millorar la digestió i al ma-teix temps indica els aliments més recomanats per a sentir-se millor en aquestes festes.

1. REPARTIR ELS MENJARS AL LLARG DEL DIA
Una bona opció per a no patir in-digestions és repartir els menjars al llarg del dia. D'aquesta manera aconseguirem que la ingesta de menjar sigui menor, millorarem la digestió fent-la més ràpida i efecti-va, i arribarem amb menys sensa-ció de gana als àpats principals. No cal prendre's aquestes dates com un tiberi de "bufet lliure" fent uns di-nars o sopars desorbitats de men-jar i una ingesta desproporcionada que ens pot passar factura i causar malestar.

2. EVITAR FARTAR-SE DE MENJAR DIVERSOS DIES SEGUITS
En època de Nadal, tothom aprofi-ta per a trobar-se amb la gent que fa temps que no veu i celebrar-ho al voltant d'un suculent menjar. És inevitable atipar-se i seria bo en aquestes dates assenyalades fer una planificació i intentar evitar dos àpats festius el mateix dia. Aquesta setmana tindrem dos menús se-guits i per no acabar haurem de procurar menjar amb moderació i deixar reserves per a altres àpats.

3. MASTEGAR BÉ ELS ALIMENTS
Sempre cal mastegar molt els ali-ments, però en aquestes dates més, això evitarà una mala digestió, per-què si no es masteguen bé no es di-gereixen correctament i pot provo-car inflor, gasos i mal de panxa.

4. NO FICAR-SE AL LLIT IMMEDIATAMENT
És important també deixar passar almenys una hora i mitja abans d'anar-nos a dormir després d'ha-ver menjat. D'aquesta manera evi-tarem que la digestió sigui més len-ta i que correm el risc de patir aci-desa.

5. NO ABUSAR D'ALIMENTS RICS EN GREIX, PICANTS I DOLÇOS
Aneu molt amb compte amb els ali-ments rics en greix, picants i dolços! Aquests aliments són susceptibles de provocar males digestions, ja que alenteixen el procés de la diges-tió. Per tant, no cal abusar-ne!

6. EVITAR LA ROBA AJUSTADA
És important prescindir de la roba ajustada i dels cinturons, perquè d'aquesta manera evitarem pressi-onar la zona abdominal, facilitarem la digestió i allunyarem el risc de patir dolors innecessaris.

7. NO PRENDRE ALIMENTS MASSA FREDS O CALENTS
Cal posar especial cura amb els ali-ments massa freds o massa calents, atès que provoquen irritacions al sistema digestiu i fan que puguin aparèixer molèsties al nostre estó-mac. A més, un dinar massa calent pot afavorir l'aparició d'úlceres i el seu contingut en nutrients és molt menor.

8. PLANIFICA BÉ ELS MENÚS I NO ABUSIS DE 'ALCOHOL.
Una altra recomanació és pensar bé en els menús i introduir sempre verdures i fruites per millorar la di-gestió. Evita el consum excessiu de vins i caves i de begudes amb cola.