Activitat física amb sobrepès o obesitat

Activitat física amb sobrepès o obesitat

07.01.2020 | 10:28

La pràctica d'exercici físic és un bon aliat per eliminar els quilos de més i per millorar la salut en aquelles persones que estan seguint una di-eta per aprimar-se. Però l'esport es pot realitzar en cas de tenir sobre-pès o obesitat? La professional sanitària Fina Araque, infermera i vi-cepresidenta de l'Associació d'In-fermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) respon a aques-ta i altres qüestions en aquest arti-cle. L'obesitat és un problema de pes que motiva moltes consultes als professionals d'atenció primària. "De fet, l'obesitat i el sobrepès és un problema social que no només afecta la població més gran, també als joves", apunta Fina Araque. La darrera enquesta de Salut de la Ge-neralitat de Catalunya diu que el 59,3% dels homes i el 43,2% de les dones d'entre 18 a 74 anys, tenen obesitat o sobrepès. En el cas dels infants d'entre 6 i 12 anys, la matei-xa enquesta apunta que el 35,6% té excés de pes, el 25% sobrepès i un 10,6% obesitat.
"En les nostres consultes d'aten-ció primària, ens trobem amb pa-cients amb sobrepès i obesitat als qui hem de recomanar millorar la seva dieta i augmentar l'activitat fí-sica", explica la vicepresidenta de l'associació d'infermeres. "Sovint es tracta de pacients que es cansen amb més rapidesa quan fan alguna activitat, perquè es troben més pe-sats en haver de mobilitzar més pes corporal i, per tant, eviten amb fre-qüència fer exercici per un proble-ma d'imatge corporal", afegeix.

PERSONES SEDENTÀRIES
Aquestes persones obeses acostu-men a ser pacients sedentaris des de fa anys que no assimilen l'exer-cici físic com una activitat habitual més en el seu dia a dia.
Per això, l'especialista sanitària explica que és bàsic que les infermeres i metges adaptin els seus consells a cada pacient, ajudant-lo a modificar a poc a poc el seu estil de vida. "Perquè per aconseguir aquest canvi d'estil de vida, l'estí-mul ha de ser positiu i mantingut", comenta. Fina Araque recomana "potser començar amb caminar una hora diària. D'entrada, pot ser suficient per observar beneficis a curt termini".
Quin tipus d'activitat física po-den practicar les persones amb so-brepès o obesitat? La infermera re-comana iniciar-se amb activitats fí-siques suaus i realitzant-les amb tandes de temps curtes, per tal d'evitar un cansament precoç, la di-ficultat respiratòria intensa o les possibles lesions. "Per exemple, aquella persona pot començar per caminar (un exercici ideal), així com realitzant petits passeigs amb bicicleta en terreny pla o, fins i tot, practicant balls de ritme suau.
Després d'un temps de pràctica d'exercici aquella persona podrà augmentar la durada i la freqüèn-cia de l'activitat i fer-ho amb més intensitat, però sempre de forma esglaonada i a poc a poc, recoma-na. "Si estem caminant una hora al dia, podem passar a dues hores cada dia en quatre tandes, abans que posar-nos a fer mitja hora de footing", aconsella.

EXERCICIS D'AIGUA
La vicepresidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunità-ria de Catalunya recorda que és molt important també "començar i acabar l'exercici amb una intensi-tat suau, i evitar impactes sobre les articulacions sotmeses a l'excés de pes. En aquest sentit, per exemple, recomanem fer exercicis a l'aigua, que són ideals. La persona pot rea-litzar-los a la part de la piscina on toqui de peu amb comoditat."
Si a aquella persona li preocupa la seva imatge, pot sentir-se millor fent exercici amb altres persones amb sobrepès. "De fet, fer exercici acompanyat és més divertit i millo-ra les relacions socials", comenta. D'altra banda, no cal fer servir roba d'esport, per exemple per anar a ca-minar, amb roba còmoda, ampla i sabates adequades és més que su-ficient.
També destaca que és molt im-portant millorar altres hàbits de l'estil de vida, incorporant una di-eta més sana i mediterrània, veient menys televisió, utilitzant menys l'ordinador i deixant de fumar.
"I tenir sempre una actitud posi-tiva: valori els petits assoliments, la pèrdua de pes acostuma a ser, i ha de ser, lenta. I si al principi no nota aquesta pèrdua de pes, no defallei-xi, fer exercici de forma habitual mi-llora el nostre estat de salut, a més de millorar la nostra autoestima i reduir l'ansietat", aconsella.
Incorporar l'activitat física en la rutina habitual costa, segons reco-neix, però en poc temps notarà que el dia que ho fa se sent millor i més satisfet. "I sentir-se satisfet fent exercici sent obès té més mèrit que tenint un pes normal, perquè la di-ficultat és més gran", conclou.