Ana Alós.
Formació professional

L'orientació: estratègia clau per impulsar la formació professional

29.04.2019 | 16:49

Els darrers anys hem assistit a una aposta constant per la Formació Professional, que ha deixat molt enrere el temps en què era considerada el destí dels estudiants menys brillants i que oferia molt poques alternatives. I en gran mesura es degut a que la Formació Professional està augmentant el seu atractiu per l'aprenentatge pràctic i motivador que ofereix, la qualitat i precisió tècnica dels seus estudis, la seva especialització cada vegada més demandada per les empreses, l'adquisició d'experiència en el món laboral, i ara fins i tot amb més opcions d'intercanvis i estades a l'estranger que esdevenen un reclam pels joves i un enfortiment de les seves competències.

Un dels elements més determinants per la tria de la Formació Professional com a itinerari educatiu, així com de la continuïtat en aquests estudis, és el conjunt de serveis i recursos d'orientació que s'ofereix, entenent l'orientació com el procés d'acompanyament, ajuda i suport al desenvolupament global de les persones amb vista a la seva realització futura, associat al procés educatiu i al llarg de tota la vida.

Contra l'abandonament escolar
Davant dels dubtes en la tria d'itineraris (sobretot entre batxillerat o Formació Professional o entre estudis universitaris o FP de grau superior) és molt important rebre una bona orientació. Tant pels joves que han de transitar cap a estudis post obligatoris, per les seves famílies que els hi han d'acompanyar en aquest procés i que poden ser un clar condicionant en la tria, com també pels adults que volen completar o continuar els seus estudis.

Davant de l'alta taxa d'abandonament escolar prematur (17% a Catalunya) la Formació Professional ha esdevingut una opció educativa de primer ordre per la seva reducció. Així ho constata el CEDEFOP (el Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional) en el seu darrer estudi, sota el títol: "Abandonament escolar prematur: posant a la formació professional en el centre". Aquest centre de referència de la Unió Europea, que proveeix informació i analitza els sistemes, les polítiques i les pràctiques de la Formació Professional a nivell europeu, ens està dient, després d'examinar més de 300 iniciatives a tota Europa, que la Formació Professional esdevé un recurs formatiu, un itinerari educatiu clau per prevenir i compensar l'abandonament escolar prematur.

L'estudi mostra que itineraris educatius amb una vessant pràctica i un desenvolupament d'habilitats professionalitzadores connecta millor amb els joves (tant els que estan en risc d'abandonar com els que abandonen els estudis) i afavoreix tant l'obtenció de qualificacions molt demandades pel mercat laboral com la millora de la motivació i el desig de continuar aprenent, ingredient indispensable per a l'èxit educatiu. En aquest sentit la Formació Professional s'identifica com a primera opció educativa, o simplement com una bona opció per "noves" oportunitats.
En aquest context els serveis i recursos d'orientació educativa esdevenen clau, i alhora una palanca d'impuls de la Formació Professional en el territori. Una estratègia d'orientació aposta per dotar als ciutadans amb les competències per gestionar els seus itineraris

educatius i les seves carreres professionals, així com per afrontar les diferents transicions que s'han d'abordar necessàriament al llarg de la vida. Adquirir la capacitat i habilitat d'escollir de manera fonamentada un itinerari educatiu i professional, i de modificar-ho en el temps si és necessari, és sens dubte una de les millors mesures per aconseguir l'èxit educatiu.

Davant d'uns itineraris educatius no lineals, discontinus i canviants, hi ha molts –i cada vegada més– joves que opten pels cicles formatius, també per accedir a la universitat o com una forma de reenganxar-se als estudis si els van interrompre prematurament. Cada vegada hi ha més consciència de que decidir no implica tancar portes, sinó que es prioritzen aquelles opcions que més interessen a la persona en un moment donat de la seva vida.

Així ho hem detectat a través dels projectes d'orientació que hem posat en marxa amb els ajuntaments i els centres educatius des de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona. Quan es desenvolupen accions d'orientació adreçades als joves, a les seves famílies i a les persones adultes, la Formació Professional aconsegueix l'espai que es mereix.

Aquesta és una estratègia en clau local molt rellevant i és per això que des del 2014 hem apostat per un conjunt de projectes i accions d'orientació de suport a les transicions educatives que contribueixin a la lluita contra l'Abandonament Escolar Prematur i a promoure noves oportunitats educatives al llarg de la vida. Un d'aquests projectes és el programa "Full de Ruta", d'orientació a les escoles municipals de persones adultes, a través del qual s'acompanya als joves i adults en la seva reincorporació al sistema educatiu, en concret als cicles de formació professional. D'entre les escoles que hi participen es troba La Llar de Terrassa.

* L'autora és cap de la Unitat d'Orientació Educativa. Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona

Noticias relacionadas