Al costat de les persones amb autisme

Al costat de les persones amb autisme

31.12.2019 | 11:50

El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica un desenvolupament atípic a nivell cognitiu i social. Es caracteritza per alteracions en la comunicació i el llenguatge, alteracions en la interacció social i un patró de conducta rígida i repetitiva, interessos restringits i dificultats en l'abstracció i la simbolització. Actualment, les xifres internacionals de persones que podrien estar afectades per aquest trastorn oscil·len entre 60 i més de 100 per 10.000 habitants.

Fa uns anys diverses famílies del Vallès van unir forces i van crear l'Associació TEA Vallès, una entitat sense ànim de lucre que treballa per promoure el bé comú de les persones amb TEA i els seus familiars i/o cuidadors a través d'activitats assistencials, educatives, recreatives, culturals i esportives, i mitjançant la promoció, creació, organització o patrocini de centres de diagnosi, de teràpia i serveis mèdics. Així, realitzen diferents activitats que permeten augmentar les capacitats i potenciar les habilitats socials, l'autonomia personal i la integració social d'aquestes persones.

Des de TEA Vallès atenen les necessitats de persones de totes les edats, des dels 4 anys fins a l'edat adulta. Els professionals de l'associació expliquen que a les persones afectades els costa entendre el món social i per tant, tenen dificultats en les relacions amb l'entorn, cosa que pot donar lloc a comportaments socialment inadequats, provocant problemes tant a la persona com a les seves famílies. En aquest sentit, els terapeutes consideren imprescindible que les persones amb TEA rebin suport psicològic amb l'objectiu d'augmentar les seves capacitats i l'autonomia, dotant-les d'eines i estratègies d'interacció social.

La majoria de les famílies que arriben a TEA Vallès venen derivades d'hospitals on ja se'ls ha fet el diagnòstic. En aquests casos, els professionals de l'entitat realitzen una valoració de les capacitats i dificultats de la persona i recomanen la intervenció més adequada en cada cas. En els casos que no hi ha diagnòstic, l'equip realitza la impressió diagnòstica a través de la història clínica i l'observació directa.

Dins l'àmbit de l'atenció psicològica, l'entitat ofereix sessions de teràpia individual i en grup. En aquestes teràpies, es treballen diversos àmbits com la interacció social; els patrons de comportament, interessos i activitats amb tendència a la repetició, restricció i estereotipats; la comunicació i el llenguatge; les funcions executives; i en els infants, el joc simbòlic o imaginatiu. L'entitat també té en compte la gran comorbiditat que es dona en el TEA (TDAH, trastorns d'ansietat, trastorn de l'estat d'ànim, etc.) i treballa aquests altres trastorns associats, que acostumen a crear grans interferències en la millora de la simptomatologia pròpia del TEA. "El TEA és molt ampli, hi ha molts perfils i no tothom ha de treballar el mateix. Nosaltres ens adeqüem a les necessitats de cadascú en el moment en què està. A mesura que la persona evoluciona i es va trobant en nous contextos, anem adaptant la teràpia", explica la coordinadora de l'equip terapèutic.

Però els serveis de l'entitat no acaben aquí, sinó que l'associació també organitza activitats de reeducació, reforç escolar i oci, així com d'informació i assessorament sobre problemes generals del Trastorn de l'Espectre Autista.

Associació TEA Vallès