--
Prodis
El CET de Prodis té un taller industrial a la plaça del Tint.

Complir amb la quota de reserva de la LGD

10.12.2018 | 18:11

Com a proveïdors socials, des del Centre Especial de Treball (CET) de Prodis ajuden als seus clients a complir la quota de reserva que marca la Llei General de la Discapacitat (LGD). Aquesta llei estableix que totes les empreses públiques i provades de l'estat espanyol amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors han de tenir una quota de reserva en favor de persones amb discapacitat. És a dir, que han de reservar el 2% de la plantilla a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Com a mesures alternatives, la LGD proposa quatre escenaris per a complir amb la legislació:

►Contractar un CET per al subministrament de matèries primeres, maquinaria, béns d'equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al correcte desenvolupament de l'activitat mercantil.

►Contractar un CET per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa (neteja, jardineria, càtering, etc.).

►Fer una donació o acció de patrocini, de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat, a fundacions o associacions d'utilitat pública.

►La constitució d'un enclavament laboral, prèvia subscripció d'un contracte amb un CET.

Prodis pot donar servei a totes quatre mesures.