Comunicado del Ayuntamiento

15.01.2018 | 19:38

Comunicat sobre les accions executades per
l´Ajuntament vers la Fundació Privada Esportiva
Terrassa FC i per preservar l´activitat del futbol base

El Govern municipal vol expressar el seu clar i ferm suport al desenvolupament de
l´activitat del futbol base a la ciutat, i a la vegada posar de manifest que, en les seves
actuacions en relació amb la Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club,
l´Ajuntament ha primat i prima el criteri de prudència i interès públic i el compliment
de l´ordenament jurídic. Amb l´objectiu de deixar clara aquesta voluntat i el criteri
aplicat en les actuacions de l´Ajuntament vers la Fundació, s´exposa tot seguit el
detall cronològic dels fets succeïts entre 2000 i l´actualitat:

26 d´octubre de 2000: Per acord de l´Ajuntament en Ple, s´aprova una concessió
demanial en favor de la Fundació Privada Esportiva Josep Vall (posteriorment per
canvi de nom "Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club") sobre l´estadi
Olímpic Municipal de futbol i el solar de "Les Palmeres" per un període de 20 anys.

25 d´octubre de 2001: A sol·licitud de la Fundació, es modifica l´acord anterior i per
acord de Ple de l´Ajuntament es modifica la concessió sobre el solar de "Les
Palmeres" per un període de 35 anys. Aquesta modificació té per objecte la
construcció d´un centre de serveis esportius per tal de generar recursos econòmics
que permetessin garantir el funcionament del Terrassa Futbol Club SAD.

Any 2002: Es procedeix per part de la Fundació a la construcció d´un conjunt
d´equipaments i serveis: camps de futbol, pistes de pàdel i un edifici de serveis
esportius anomenat Terrassasports, per generar els recursos compromesos en
l´acord de concessió.

Mitjans de 2003: Entra en funcionament el centre Terrassasports (que forma part
del grup d´empreses del sr. Guillermo Cabello), consolidant-se quant a nombre
d´usuaris i activitats a partir de principis de l´any 2004. Aquesta societat és
l´encarregada de l´explotació del centre, d´acord amb el contracte de lloguer subscrit
per la Fundació, amb una renda de 60.000 € mensuals (més IVA) que es comencen
a pagar des de la signatura del contracte, el maig de 2003. També s´estableix un
contracte d´arrendament sobre el bar-restaurant de la instal·lació.

Entre 2003 i 2009: Coincidint en la mateixa persona (Guillermo Cabello) la
presidència de la Fundació i de Terrassa Futbol Club Societat Anònima Esportiva, es
realitzen aportacions econòmiques directes de la Fundació a la Societat Anònima
per garantir la sostenibilitat del primer equip del Terrassa FC SAD, acomplint així allò
expressat en els plecs de la concessió.

Temporada 2006-2007: Es produeix la fusió-unió del futbol base del Terrassa
S.A.D. amb l´entitat Jabac-Can Jofresa, constituint la Unió de Futbol Base Jabac-
Terrassa dins la Fundació. A partir d'aquell moment l'activitat del futbol base es
desenvolupa als camps de Les Palmeres i Can Jofresa.

A finals de l´any 2007: el sr. Guillermo Cabello deixa el Consell d´Administració de
Terrassa Futbol Club Societat Anònima Esportiva.

Any 2008: Procés concursal de Terrassa Futbol Club S.A.D. (amb deutes superiors
als 3 milions d´euros acumulats de la gestió dels anys anteriors) que finalitza amb la
liquidació de la Societat però preservant els drets esportius que per part del Jutjat
Mercantil són adjudicats l´estiu de 2009 a la societat TFC SPORTS S.L.
A partir de l´any 2009: Coincidint amb l´adjudicació dels drets federatius del primer
equip de futbol del Terrassa a TFC SPORTS SL., la Fundació deixa de fer
aportacions econòmiques a l´activitat del Terrassa Futbol Club. Posteriorment i per
exigències de la Federació Espanyola de Futbol, TFC SPORTS SL es converteix en
Terrassa Olímpica 2010 S.A.D.

Any 2010: A partir del moment en que la Fundació deixa de fer aportacions al
Terrassa FC i es produeix la desvinculació de la primera amb la segona,
l´Ajuntament procedeix a extingir la concessió de l´estadi Olímpic a favor de la
Fundació (una decisió que la Fundació recorre davant la Justícia, que acaba donant
la raó a l´Ajuntament). A conseqüència de l´extinció de la concessió, l´Ajuntament
modifica els plecs de la concessió del solar de "Les Palmeres", establint un cànon
mensual de 24.735 €, en concepte de l´explotació comercial que la Fundació realitza
mitjançant el centre Terrassasports.

Contra l´acord de la Junta de Govern Municipal la Fundació presenta recurs
contenciós, partint del principi que no ha d'assumir cap tipus de pagament, i per tant
sense entrar a discutir ni intentar negociar l'import de cànon fixat.

Any 2011: S´emeten les primeres liquidacions corresponents al cànon fixat per
l´Ajuntament amb data d´efectes d´agost de 2010. La Fundació sol·licita la suspensió
de les liquidacions, sol·licitud que és desestimada en via administrativa i judicial.

Any 2012 i següents: La hisenda municipal inicia el procediment de constrenyiment
contra els béns de la Fundació per l'impagament dels rebuts del cànon. Es
practiquen des de l´01-11-2012 fins l´actualitat diferents embargaments sobre
dipòsits bancaris a nom de la deutora, obtenint 1.572,40 € en total, embargats durant
els mesos de novembre i desembre de l´any 2012. Des d'aleshores no s'ha retingut
cap més quantitat.

Dins aquest procediment, una de les accions que es realitzen és requerir
Terrassasports 2001 SL (entitat arrendatària de l´equipament) per tal que procedeixi
a retenir i posar a disposició de l'Ajuntament l'import del lloguer mensual de 60.000 €
que ha de satisfer a la Fundació, segons consta en el contracte de lloguer d'1 de
maig de 2003.

Terrassasports argumenta que té un acord amb la Fundació pel qual té avançat el
pagament dels lloguers fins al gener de 2016. Arrel de la documentació aportada
l'Ajuntament atura el procediment d'embargament del lloguer.

Any 2013-2015: La recaptació municipal continua el procediment per cobrar el
deute, l'import del qual creix mes a mes. S'actua contra la Fundació però tenint
especial cura en preservar el futbol base.

18 de maig de 2015: Recau sentència sobre el recurs presentat per la Fundació
contra la modificació de la concessió i la imposició del cànon sobre el solar de les
Palmeres. La sentència 154/2015 de 18 de maig del jutjat del contenciós
administratiu número 2 de Barcelona s´expressa en termes clars, que es resumeixen
en els següents punts:
1.- En la concessió inicial d´octubre de 2000, anava lligat l´Estadi i el solar de
Les Palmeres.
2.- La concessió sobre Les Palmeres comportava l´obtenció de recursos per
finançar l´estadi olímpic i el Terrassa Futbol Club.
3.- L´extinció de la concessió de l´estadi comporta la modificació de la de les
Palmeres.
4.- En la modificació de la concessió, l´Ajuntament actua amb un criteri de
prudència i d´interès públic.
5.- Queda provat que la Fundació feia aportacions importants al Terrassa
Futbol Club de 2003 a 2009.
6.- Per tant en extingir-se la concessió de l´Estadi, i desaparèixer les
aportacions de la Fundació, és lògic que l´Ajuntament estableixi un cànon.
7.- La Fundació no qüestiona l´import del cànon imposat.
8.- Alhora la Fundació obté un benefici econòmic del solar.
9.- Existeix un entramat societari que li permet a la Fundació operar de forma
opaca.
10.- A més, el cost de construcció del gimnàs no queda justificat.
11.- En conseqüència, la Fundació pot assumir el pagament del cànon.
12.- Per la qual cosa es desestima el recurs.
[Sentència completa: https://docs.terrassa.cat/seu/resolucionsjudicials/20150518%20JCA%202.pdf]

Any 2016: Finalitzat el període en el qual Terrassasports havia avançat l'import del
lloguer mensual a la Fundació, l'Ajuntament requereix de bell nou aquesta societat
per tal que procedeixi a la retenció del lloguer mensual, amb un import de 60.000 €.
En aquell moment es presenta una modificació del contracte, subscrita un any abans
però suspesa fins febrer de 2016, pel qual l'import de la renda mensual passa dels
60.000 € (que serien 74.486,81 €, si tenim en compte l´increment anual de l´IPC fins
al 2016) a 5.000 € mensuals. No es justifica ni la formalització de la modificació
davant de cap organisme oficial ni el motiu d'aquesta modificació, que no es basa en
cap de les clàusules del contracte de lloguer inicial, només atén a unes genèriques
circumstàncies de mercat. El mateix succeeix amb el contracte de lloguer del barrestaurant.

D´un lloguer mensual de 1.724,14 € (més IVA) es passa a establir una
carència de 3 anys en la renda (i per tant no ingressant res). A partir de març de
2016 Terrassasports comença a ingressar l'import de 5.000 € mensuals a
l'Ajuntament en concepte de retenció del lloguer.

Com sigui que tant Terrassasports com el llogater del bar-restaurant estan incomplint
les diligències d´embargament dels lloguers, doncs no queda justificat el motiu de la
modificació contractual, es procedeix a instruir procediment de declaració de
responsabilitat solidària contra ambdues societats per l´import del deute tributari
pendent que és d´1.458.629,10 €.

Declarada la responsabilitat solidària aquesta és recorreguda en via judicial, i amb
data 14 de març de 2017 es dicta una resolució judicial per la qual s´acorda denegar
la suspensió cautelar de la responsabilitat solidària sol·licitada per Terrassasports.
Any 2017: En el contracte de lloguer entre Fundació i Terrassasports, es fa constar
que tots els béns que es troben dins el gimnàs pertanyen a la Fundació.

L'Ajuntament declara l'embargament d'aquests béns i sol·licita autorització judicial
per l'entrada de domicili, la qual és concedida. Es procedeix a l'embargament dels
béns amb data 16/01/2017. Contra aquest embargament Terrassasports presenta
una terceria de domini, argumentant que tota la maquinària és de la seva titularitat,
la qual es troba pendent de resolució judicial.

Dins el procediment de responsabilitat solidària, es procedeix el setembre de 2017 a
l'embargament dels terminals de pagament amb targeta de Terrassasports i també
s'inicien les accions per embargar les quotes dels socis del gimnàs. Fruit d'això les
entitats bancàries practiquen les primeres retencions.

Veient que l'Ajuntament progressivament realitza accions cada cop més efectives en
compliment de les seves obligacions, la societat Terrassasports 2001 SL es declara
en concurs de creditors el 14/11/2017, defugint qualsevol intent de negociació.
En paral·lel a les actuacions d'embargament dutes a terme per la recaptació
municipal, l'Ajuntament ha mantingut sempre les vies de contacte i negociació
obertes. Aquests contactes s'han mantingut en la figura del president del futbol base,
el sr. Carles Mota, al qual, amb l´objectiu de garantir i preservar l´activitat esportiva
dels diferents equips de la Unió de Futbol Base Jabac-Terrassa, se li ha suggerit que
prengui mesures que desvinculin el Jabac-Terrassa del litigi judicial en el que
l´Ajuntament ha de realitzar indefugiblement les accions administratives i executives
corresponents.

Davant de tots aquests fets, i arran de les recents manifestacions públiques
del sr. Mota, el sr. Cabello i altres persones vinculades amb l´entramat
empresarial i/o amb la Unió de Futbol Base Jabac-Terrassa, el Govern
municipal manifesta que:
· La voluntat de l´Ajuntament és preservar l´activitat esportiva dels diferents
equips de la Unió de Futbol Base Jabac-Terrassa, amb independència del
litigi jurídic amb la Fundació, com ho demostra la cessió gratuïta de l´ús dels
equipaments i espais esportius del camp municipal de Can Jofresa.
· L´Ajuntament té el deure de fer complir les seves obligacions a tots els
contribuents, i per tant no pot aturar la seva acció. Tot i així, la negociació
sobre les condicions en què es pot dur a terme aquest compliment és oberta;
tanmateix, la Fundació no ha mostrat mai cap voluntat negociadora per
abordar amb condicions més favorables la situació de deute que té amb
l´Ajuntament, ni tan sols quan una sentència judicial dona la raó a aquest
últim. La Fundació s´ha negat sistemàticament i des del primer moment, a
reconèixer que, fruit de la modificació de la seva relació amb el Terrassa FC,
ha de satisfer un cànon per l´explotació comercial del solar de Les Palmeres (i
per tant no ha admès negociar cap condició per resoldre el pagament).
· La manifestada situació d´insostenibilitat econòmica de la Fundació és deguda
a la pròpia voluntat dels seus dirigents, i no a l´acció de l´Ajuntament que té
per objectiu, sempre, preservar l´activitat del futbol base i de l´esport a la
ciutat, defugint interessos particulars i/o empresarials. En aquest sentit, la
sentència del jutjat contenciós número 2 de Barcelona de maig de 2015 és
absolutament clara i contundent en posar en evidència un entramat societari
que pivota sobre el sr. Guillermo Cabello, i en què s´opera entre societats i la
pròpia Fundació de manera opaca, segons conclou la pròpia sentència.
· El muntant total dels diners obtinguts per l´Ajuntament en el procediment
d´embargament contra la Fundació i Terrassasports ha estat, des de l´any
2012 fins avui, de 96.638,44 €. A més, des de l´entrada en concurs de
creditors de la societat Terrassasports el novembre de 2017 ja no s´està
posant a disposició de l´Ajuntament l´import mensual del lloguer corresponent
als mesos de novembre, desembre i gener, per tant des del mes de novembre
l´Ajuntament no està percebent cap quantitat en concepte d´embargament, ni
de Terrassasports ni de la Fundació.
· Dins els embargaments practicats, mai s´ha actuat contra allò que fa
referència al futbol base.
· Aquestes no són unes quantitats per què es pugui considerar que fan perillar
el futbol base del Jabac-Terrassa, i de retruc el club de futbol San Cristobal
per la implicació que ha tingut darrerament. Contràriament, la modificació
operada en el contracte de lloguer de Terrassasports de forma injustificada i
per la qual la Fundació ha deixat d´ingressar més de 55.000 € mensuals,
podria ser un dels motius que hagi portat a la situació actual.
· El Govern municipal considera que l´activitat de la UE Jabac-Terrassa podria
ser autosuficient amb les quotes que cobra a les famílies, més quan
l´Ajuntament li ha cedit gratuïtament l´ús de les instal·lacions del Camp
municipal de Can Jofresa. Així mateix, l´Ajuntament ha suggerit vies de
solució, que podrien passar perquè el futbol base de la Unió Esportiva Jabac-
Terrassa es desvinculi i quedi totalment separat de l´entramat societari i dels
interessos empresarials i particulars que queden palesos a la sentència de
maig de 2015.
· A nivell esportiu, l´Ajuntament continuarà actuant respecte el futbol base tal i
com fa amb la resta d´entitats esportives de la ciutat: amb equitat i potenciant i
facilitant en la mesura del possible la seva activitat.

Terrassa, 15 de gener de 2018

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook